حمایت مالی

برای حمایت مالی از ستاک میتوانید از درگاه پرداخت زیر استفاده کنید.

تومان

یا در غیر اینصورت برای ارسال مستقیم کمکها میتوانید از شماره حساب و شماره کارت زیر استفاده نمایید.

شماره حساب ستاک:

0223012951004

شماره کارت ستاک:

6037991899920031

به نام موسسه توانمند سازی کودکان ستاک امید کودک