جمع آوری کتابهای مفید برای دانش آموزان نیازمند

با توجه به تغییر نظام آموزشی و همچنین تغییر کتابهای درسی، کتابهای کمک آموزشی ای که در مراکز مختلف نگهداری از کودکان نیازمند و همچنین در مدارس یا کتابخانه ها وجود داشت دیگر قابل استفاده نیستند. در نتیجه ستاک از همه ی کسانی که کتابها و جزوه های کمک آموزشی نظام جدید دارند که دیگر به آنها نیازی ندارند درخواست …