کمیته مهارت افزایی شغلی

برنامه های حرفه آموزی و مهارت های شغلی و کارآفرینی

برنامه‌های حرفه‌آموزی، مهارت‌های شغلی و کارآفرینی با رویکرد مهارت‌افزایی کودکان با توّجّه شرایط سّنیّ، موقعیت اجتماعی، سطح علمی و توانایی فردی، در راستای افزایش مهارت‌ها برای ورود به جامعه و افزایش مهارت‌های شغلی برای ایجاد کسب و کار سالم و مورد نیاز جامعه در نظر گرفته شده است. پارامترهای گوناگونی در تعیین کودکان هدف، مورد توّجّه است که می‌توان نسبت به شرایط هر گروه از کودکان، برنامۀ مناسب برای آن گروه را انتخاب کرد.

اگرچه رویکرد کّلی «ستاک» بر تلاش در جهت ممنوعیت کار کودکان است، امّا تا نیل به این هدف، کودکان مجبور به کار، نیازمند شغلی سالم و مورد پذیرش جامعه هستند که با یادگیری حرفه و مهارت شغلی مناسب و مورد نیاز بازار، بتوانند در ایجاد شغلی متناسب با شرایط سّنیّ و دارای توجیه اقتصادی برای خود گام بردارند. برنامه‌های این حوزه، با چنین رویکردی طراحی و اجرا می‌شود.