کمیته مهارتهای اجتماعی

برنامه های ارتقا مهارت های اجتماعی کودکان

کودکان متأثرّ از نابسامانی‌های خانوادگی و کودکانی که به علتّ فقدان خانواده در مراکز شبانه‌روزی به سر می‌برند، فرآیند جامعه‌پذیری متفاوتی را پشت سر می‌گذارند. محدود بودن ارتباطات از یک سو و درگیر شدن در ارتباطات آسیب‌آفرین، اغلب، یادگیری مهارت‌های اجتماعی در این گونه کودکان را مختل و یا خاص می‌کند.

تقویت مهارت‌های اجتماعی از قبیل مهارت‌های خلق و حفظ ارتباط و تعامل با افراد و جامعه، و طراحی و اجرای برنامه‌های فراغتی و ورزشی با تاکید بر ورزشهای مهارتی و حرفه‌ای از جمله برنامه‌های مورد تأکید «ستاک» است.