کمیته سلامت

برنامه های ارتقا بهداشت و سلامت کودکان

بسیاری از کودکان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، متعلقّ به طبقه‌ای از جامعه هستند که توانایی مالی لازم برای تأمین هزینه‌های سلامت یا سرمایۀ فرهنگی لازم برای طّرّاحی سبک زندگی سلامت‌محور را دارا نیستند. این موضوع نه تنها در دوران کودکی آنها را متحّمّل آسیب‌ها و در مواردی معلولیت حرکتی یا روانی می‌کند، بلکه اثرات آن در زندگی اجتماعی آتی‌شان نیز دیده می‌شود و فّعّالیت‌های معیشتی و اجتماعی‌شان را مختل می‌کند.

«ستاک» با طراحی برنامه‌هایی در این حوزه، برای ارائۀ خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی به گروه هدف، به منظور ارتقای سلامت جسمی و روانی کودکان، در چهار محور زیر فعالیت می‌کند:

۱– ارائۀ خدمات پیشگیری و مراقبتی در قالب اجرای برنامۀ آموزش سلامت

۲– انجام معاینات دوره‌ای و غربالگری متناسب با گروههای خطر

۳– پیگیری و تسهیل ارائۀ خدمات درمانی مورد نیاز مددجویان با انعقاد تفاهمنامه‌های همکاری با مراکز درمانی

۴– ساماندهی گروه‌های داوطلب ارائۀ خدمات در حوزۀ سلامت و تسهیل دسترسی داوطلبان به کودکان جامعۀ هدف.