کمیته آموزش

برنامه های کمک آموزشی برای کودکان

کودکان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، به خاطر شرایط متفاوتی که بر وضعیت زندگیشان حاکم می‌شود، ممکن است دچار مشکلاتی در فرایند آموزش شوند. مسائل این کودکان متناسب با وضعیتی که دچار آن شده‌اند، متفاوت است.

در سطح عام، اغلب این کودکان که شرایط معمولی آموزشی در مدرسه را سپری می‌کنند، در خانواده و یا پانسیون، از دسترسی به کسانی که بتوانند مشکلات درسی‌شان را برطرف کنند و یا میزان تسلّطشان بر مطالب را بیازمایند –کاری که عموماً توّسطّ والدین و یا خواهر و برادر بزرگتر در خانوادۀ نرمال انجام می‌پذیرد– محروم هستند. در موارد خاص، وقتی خانواده به دلایلی همانند طلاق یا مرگ والدین دچار بحران یا تنش می‌شود، کودکان از آسیب‌پذیرترین افراد هستند. تغییر محلّ آموزش، فاصله افتادن در فرآیند آموزش، از دست دادن تمرکز و انگیزه و عقب‌افتادگیهای تحصیلی، از جمله آثار ناشی از این تنشها هستند.

«ستاک» متناسب با شرایطی که این کودکان با آن مواجه می‌شوند، برنامه‌های متنّوّعی با هدف بهبود کیفیت تحصیلی و ارائۀ خدمات کمک‌آموزشی طّرّاحی و اجرا می‌کند.

جلسات کمک آموزشی برای کودکان تحت حمایت
کارگاه خمیر بازی برای کودکان زیر هشت سال