کمیته ها

برای انجام و پیگیری امور مربوط به حوزه های مختلف فعالیت ستاک کمیته هایی تشکیل شده اند که به صورت تخصصی پیگیری برنامه ها را انجام دهند. این کمیته ها با ترکیبی از اعضای هیئت مدیره و اعضای تیم اجرایی تشکیل شده اند تا در کنار تجربه، توان اجرایی نیز وجود داشته باشد.

کمیته های مختلف ستاک عبارتند از:

کمیته آموزش

کمیته سلامت

کمیته مهارتهای اجتماعی

کمیته مهارت افزایی شغلی